خلاق‌ترین افرادی که می‌شناسیم، از چه چیزهایی الهام می‌گیرند؟

  خلاقیت در هر شکلی که ظهور می یابد زندگی را ساده تر و زیباتر میکند. حالا چه خلاقیت در صنعت باشد که باعث اختراع برق شود، چه در زمینه پزشکی باشد تا شما را از رنج و عذاب برهاند…