ای مرگ که می روی به سویش…

…در حال انجام داوطلبانه طرح خدمات پزشکی برای مناطق محروم کشور در روز جمعه مورخ 20/7/1386 ساعت 10 صبح در محوطه پارک همدان توسط مامورانستاد امربه معروف به دلیل نامشخص بودن وضعیت تاهلبه ستاد منکراتانتقال یافت و دو روز بعد،…