تمرین یافتن مغالطه (1)

ترجمه‌های ابوالفضل در خصوص پیروزی در مجادله از مفیدترین مطالبی بود که تا بحال خوانده‌ام، اگرچه در ذهن ماندنش و یافتن مغالطه‌ها و اشکالات بحث همیشه برایم آسان نیست. بنابراین فکر کردم کمی کار عملی بکنیم. برخی اوقات مطالبی را…