مصر، ملتی که تاریخ ایران را خوب خوانده است.

“اجازه نمیدهیم انقلابمان را بدزدند” این جمله‌ایست که یکی از مخالفان محمد مرسی میگوید. وقتی  آمد، دل بسیاری را برد، به روش دموکراتیک انتخاب شد و موضع گیری‌های جالبی داشت. میگفتند می خواهد الگوی ترکیه را پیاده کند. اما چندان…