در چه شغلی بهتر عمل میکنید؟

آماده شده در بنیاد تحقیقات جانسون آُکانر (the Johnson O’Connor Research Foundation) از بنیاد تحقیقات جانسون اُکانر درخواست کردیم تا 5 تست مجانی استعداد برایتان طراحی کند تا بتوانید در خانه انجام دهید. بدون نیاز به ناظر یا مفسر. دستور…

تا نفست به شماره نیافتاده، نیا!

چند وقت پیش از تلویزیون برنامه‌ای پخش شد در خصوص مشکلات مربوط به کمبود آهن در خانم‌ها. دکتر پیشنهاد می‌کرد که برای اندازه‌گیری آهن آزمایشی به نام “فریتین” انجام شود. این را در ذهن سپردم تا اینکه چند روز پیش…

مسئولیت شخصی در دوران دیکتاتوری (4)

  در مطلب قبلی انتقادهایی که به آرنت شده بود و پاسخ آرنت به انتقاد اول، که شامل مفاهیم مسئولیت های شخصی در دوران دیکتاتوری بود را نوشتم. اکنون ببینیم که پاسخ آرنت به انتقادهای دیگر چه بوده است. اگرچه…