قذافی هم رفت؟!

“سیف الدین محمد فرغانی” هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد“   هم رونق زمان شما نیز بگذرد وین بوِم محنت از پی آن تا کند خراب بر دولت آشیان شما نیز بگذرد باد خزان نکبت ایّام ناگهان برباغ و…