بازی الاکلنگ

روز می رفت و سپس شب                روز وشب در پشت هم. بازی ِ الاکلنگی بود                           نامش زندگی                                                                                            ع.سعیدی

سهم زمین

  با زخم هایت سرکن اینجا زندگی چیزی جز این نیست چیزی به جز دلشوره های ممتد مرگ آفرین نیست   در های و هوی ازدحام قاصدک های دروغین چیزی به غیر از آیه های بی کسی سهم زمین نیست…

یادداشت های سال 82- ژان کریستف-اثر رومن رولان

چند روز پیش هنگام مرتب کردن دفتر و دستکم دفترهای یادداشت مربوط به سالهای گذشته رو دیدم و ورق زدم، این یادداشت ها رو سال 82 از کتاب ژان کریستف برداشته بودم. خوندن مجددشون برام شگفت انگیز بود. یادم نیست…