اعراب خانگی: آمدند و کندند و سوختند و کشتند و بردند و ماندند!

در مورد حمله مغول عبارت معروفی نقل می شود که حالا دیگر ضرب المثل شده است. داستان آن چنین است: از یکی از فراریان بخارا حال شهر را پس از استیلای مغول پرسیدند، گفت: آمدند و کندند و سوختند و کشتند…

در عجبم از کسی که همه عمر تقلب کرده، حالا از تقلب در رایش ناراحت است

راستش را بخواهید من از آن جمله دانش آموزان به اصطلاح خوب بودم. یعنی بیشتر سرم به کار خودم بود و البته به کار دیگران کار نداشتم، مخصوصاً در مورد امتحانات، از تقلب به شدت متنفر بودم. اعم از تقلب…