جان نهادن بر سر یقین یا بر سر گمان، مسئله این است.

1- تاریخ را که نگاه می‌کنیم، با نام‌های بزرگی مواجه می‌شویم که – فارغ از القاب و اوصاف این افراد و وابستگی آنها یا پیروان‌شان به مسلک و مرامی خاص – از کنار آنها به سادگی نمی‌توان گذشت. حسین یکی…

مدار استحاله

مدار استحاله    عروسکم برای تو ، خیال کودکانه ی مرا ندیده گیر خیال کن که رفته ام تو قمری به خون نشسته را پریده گیر   بهار می شوی که من دوباره گل دهم عحب خیال باطلی تو این درخت…