وقتی می‌گوییم درد دل کردن، به‌راستی منظورمان چیست؟

در دوران دانشجویی سرگرم ترجمه چند تا داستان کوتاه بودم از ریموند کارور که البته پا نگرفت. عنوان یکی از آن داستان‌ها هنوز هم که هنوز است ذهنم را به خود مشغول کرده: «وقتی از عشق می‌گوییم، به‌راستی منظورمان چیست؟».…