ریلیف بخوریم یا ری لایف؟

مریض و خسته بودم. وارد داروخانه شدم. –          سلام خانم، خسته نباشید. ریلیف (Relief ) دارین؟ پشت چشمش را برایم نازک میکند: –          نع! ری لایف (Relife ) نداریم حوصله ندارم بحث کنم. میایم بیرون و به داروخانه بعدی می…