مدیریت دینی تر!!!

    دراین روز ها که طرفداران جناح حامی دولت حساب خود را از جبهه اصولگرایان جدا کرده است و خود را بی نیاز از حمایت و حتی رایزنی دیگر طیف های اصولگرایان می دانند آیا خطر ایجاد یک موج اجتماعی…