خداحافظي

امروز مادربزرگم مرد… دارم به اين فكر مي كنم كه چند وقت بود باهاش صحبت نكرده بودم. چند وقت بود نديده بودمش. شايد يك سال و ديگه هرگز نمي تونم… ديگه نمي شنوم كه به مگس بگه مگز، به ايدز…

چند طرحواره

۱- مصائب مسیح با زیرنویس فارسی! ۲- آزمون نهایی: نامعادله ها را حل کنید. ۳- کشتار روز. دل نداریم. مغز و زبان موجود است. ۴- هنگام بالا رفتن مراقب خودتان باشید. یکم: نوشته های بالا را شاید بتوان شعر مفهومی…