دیدمش اما چه تلخ ….

ديدمش بعد از گذشت سالها                         اندكي از روزهاي با منش در چهره بوددستهايش در ميان دست فرد ديگري                         ـ مثل آن روزها كه با من بود ـ                                                           جا خوش كرده بوداو مرا ديد يا نديد؟              ديگر چه فرقي ميكند                            بي وفا…

اگزیستانسالیسم

خاستگاه اگزیستانسیالیسم: گزارش محققین درباب خاستگاه اگزیستانسیالیسم سرشار از ناهمخوانی و ناسازگاری است. می‌توان گفت این واژه سه دوره‌ی‌ (1) آغاز، (2) تعمیم اولیه و (3) تعمیم به گذشته را پشت سر نهاده است: (1) آغاز: ابتدائاً این واژه در…